top of page

Användarvillkor

Senast ändrad: 18 maj 2022

PLUTO ANVÄNDARAVTAL

Välkommen till Pluto TV. Det här är det officiella Användaravtalet (“Avtal”) för Pluto TV:s webbplats, applikation eller annan interaktiv tjänst som inkluderar en auktoriserad länk till detta Avtal och alla andra webbplatser, applikationer och andra interaktiva tjänster du också använder som erbjuds av VIMN Nordic AB, Kungsbro Strand 31, 112 26 Stockholm, Sverige.  Epost: information@viacom.com (“Pluto”) (kollektivt, all sådana webbplatser, applikationer och andra interaktiva tjänster, ”Tjänsterna”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/våra”). Tjänsterna ägs, drivs och/eller tillhandahålls å Plutos vägnar. Pluto erbjuder televisionskanaler eller programtjänster (t.ex. televisionsnätverk, webbplatser, applikationer eller andra interaktiva tjänster) och erbjuder andra produkter och tjänster under olika varumärken. I samband med Plutos drift av Tjänsterna används utrustning och tjänster från Viacom International Inc. (“VII”) och andra Relaterade bolag (“Pluto/VII-bolag”). “Relaterade bolag” syftar på VII och dess moderbolag Viacom Inc. och alla dotterbolag som Viacom Inc. äger direkt eller indirekt eller kontrollerar (såsom Pluto, Paramount Picture Corporation och andra bolag relaterade till Viacom Media Networks som beskrivs i https://www.viacbs.com/viacom-brands.

Detta Avtal täcker följer områden:

 1. Beskrivning av tjänster; Tillämplighet; Ytterligare villkor; Bindande avtal

 2. Registrering.

 3. Ändringar av detta Avtal.

 4. Ägande av immateriell egendom.

 5. Annonsering.

 6. Beteenderegler.

 7. Shopping.

 8. Marknadsföring och erbjudanden via sms.

 9. Tillgång utan barriärer.

 10. Inlägg

 11. Tävlingar, utlottningar, auktioner och liknande marknadsföring.

 12. Särskilda produkter och tjänster.

 13. Hyperlänkar till tredje parters webbplatser.

 14. Avaktivering/avslutande av din registrering eller användning.

 15. Friskrivningsklausuler och ansvarsbegränsning.

 16. Annonser och sabotageprogram.

 17. Integritet.

 18. Förlikning av dispyter utan rättsprocess.

 19. Tillämplig lag.  

 20. Diverse villkor.

 

 

 1. BESKRIVNING AV TJÄNSTER; TILLÄMPLIGHET; YTTERLIGARE VILLKOR; BINDANDE AVTAL

Tjänsterna låter användaren direktstreama utvalt videoinnehåll (tv-program, filmer, dokumentärer osv) linjärt och inom ett medföljande mediebibliotek. Tjänsterna finansieras genom reklam. Användaren är ansvarig för att upprätthålla en kompatibel slutanvändarenhet kapabel till streamning via internet för att använda Tjänsterna.

Du måste vara minst 18 år gammal (eller äldre om myndighetsåldern är högre i ditt land) (”Tjänsternas minimiålder”) för att använda Tjänsterna. Du kan använda Tjänsterna om du är under Tjänsternas minimiålder endast om du har tillåtelse från din förälder eller vårdnadshavare att använda Tjänsterna förutsatt att ditt användande av Tjänsterna övervakas och kontrolleras av din förälder eller vårdnadshavare och att din förälder eller vårdnadshavare läser detta Avtal med dig. Oaktat det föregående, för att registrera dig för ett användarkonto måste du vara minst 18 år gammal (eller äldre om myndighetsåldern är högre i ditt land). Därutöver kan det finns vissa andra områden av Tjänsterna som du måste vara minst en viss ålder för att få tillgång till. Om du inte ännu har uppnått åldern för sådana områden och/eller inte uppfyller andra villkor för tillgång till Tjänsterna, eller om du, av vilket skäl som helst, inte går med på alla villkor i detta Avtal, var god sluta använda de områden och/eller Tjänster omedelbart, eftersom du, genom att använda eller försöka använda områdena eller Tjänsterna, bekräftar att du är minst den erforderliga åldern för områdena och uppfyller alla andra krav för tillgång till Tjänsterna och går med på alla villkor i detta Avtal. Om du är förälder eller vårdnadshavare till ett barn under Tjänsternas minimiålder lyder du, genom att tillåta ditt barn att använda Tjänsterna, under villkoren i detta Avtal och du är ansvarig för ditt barns aktivitet på Tjänsterna. Du vidkänner att användare kan utsättas för innehåll du finner anstötligt på Tjänsterna och det är ditt ansvar att avgöra om innehållet på Tjänsterna är lämpligt för dig eller, om tillämpligt, för alla barn som använder Tjänsterna under din övervakning och kontroll. Visst innehåll kanske inte är lämpligt för individer under Tjänsternas minimiålder.

Dessa villkor gällande din användning av Tjänsterna utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig å ena sidan och Pluto å andra sidan.

I detta Avtal inkluderar termen ”Tjänster” alla webbplatser och webbsidor inom eller associerade med Tjänsterna (såsom tredjenivådomännamn och andra underdomäner) såväl som alla likvärdiga, speglade, ersättnings-, utbytes- eller reservwebbplatser som är associerade med Tjänsterna. Genom att använda Tjänsterna förstår du, vidkänner du och går med på att du lyder under alla villkor i detta Avtal och alla ytterligare villkor som reglerar särskilda produkter och/eller tjänster som kommer att presenteras i samband med dessa produkter och/eller tjänster (”Ytterligare villkor”), däribland, men inte begränsat till, alla villkor som kan föreskrivas gällande Tjänsterna relaterat till inskickande av innehåll, media och material som du skickar in för att lägga upp på Tjänsterna (”Avtal för innehåll inskickat av användare”) och regler för deltagande (“Regler”) som reglerar särskilda aktiviteter och tjänster såsom röstning, tävlingar och utlottningar. Tjänsternas Ytterligare villkor och Integritetspolicy (se fliken Integritetspolicy för Tjänsterna) (”Integritetspolicy”) är härmed införlivade i detta Avtal genom referens. Om detta Avtal och Ytterligare villkor motsäger varandra för aktiviteten du har valt att delta i gäller Ytterligare villkor. Detta Avtal förblir i full kraft och effekt så länge som du använder Tjänsterna och i händelse av avslutande av något medlemskap, tjänst eller funktion är du fortfarande bunden av dina skyldigheter enligt detta Avtal (däribland, men inte begränsat till, Integritetspolicyn och förekommande Ytterligare villkor) såsom garantier och ansvarsbegränsningar.

Orden ”användande” eller ”använder” i detta Avtal betyder varje gång en individ (en ”användare”) direkt eller indirekt med eller utan hjälp av en maskin eller enhet kopplar in eller försöker koppla in sig, interagera med användning, visning, betraktande, utskrift eller kopiering från Tjänsterna, skicka, ta emot eller utbyta data eller kommunicera med Tjänsterna, eller på något sätt utnyttjar, drar nytta eller fördel av eller interagerar med någon funktion eller tjänst i Tjänsterna, för vilket syfte som helst.. Detta Avtal täcker inte dina rättigheter och skyldigheter gällande tredjepartsinnehåll eller webbplatser eller länkar som kan dirigera din webbläsare eller din uppkoppling till tredjepartswebbplatser eller -sidor.  Detta är det fullständiga och exklusiva Avtalet mellan dig och oss gällande användande av Tjänsterna och det kan inte ändras, förutom enligt specifik beskrivning nedan. Detta Avtal gäller oavsett om du får tillgång till Tjänsterna genom en persondator, en mobilenhet eller någon annan teknologi eller enhet som nu är känd eller härefter utvecklas eller upptäcks (var och en en ”Enhet”).

2. REGISTRERING

Det kan krävas att du registrerar dig för ett konto och väljer ett lösenord och användarnamn (”Pluto användar-ID”) för att få tillgång till och använda vissa funktioner hos Tjänsterna. Du måste vara minst 18 år gammal (eller äldre om  myndighetsåldern är högre i ditt land) för att registrera dig för ett användarkonto. Du lovar att förse oss med korrekt, fullständig och uppdaterad registreringsinformation om dig själv. Du får inte välja ett namn som Pluto användar-ID som du inte har rätt att använda, eller en annan persons namn med avsikt att utge dig för den personen. Du får inte överlåta ditt konto till någon annan utan vårt i förväg skriftliga tillstånd. Du ska hålla din registreringsinformation korrekt och aktuell och om dina kontouppgifter äventyras eller om ditt konto missbrukas, kontakta oss på adressen nedan.

Om vi erbjuder användarregistrering i Tjänsterna, för att registrera dig som medlem i Tjänsterna kan det finnas några alternativ för att registrera sig (vilka beskrivs utförligare i vår Integritetspolicy): Registrering till Tjänsterna; Inloggning via tredjeparts sociala medier-nätverk (som beskrivs i vår Integritetspolicy). Vi kan också, då och då, förse användare med ytterligare koder eller lösenord som är nödvändiga för att få åtkomst till särskilda funktioner hos Tjänsterna. Var god läs vår Integritetspolicy som tillhandahåller ytterligare information om alternativ vi kan tillhandahålla för att registrera sig till Tjänsterna och informationen vi samlar in, använder, avslöjar, hanterar och lagrar. Ditt användarnamn och lösenord är personliga och du får inte under några omständigheter tillåta andra att använda ditt användarnamn eller lösenord. Vi är inte ansvariga för skador som orsakas av eller är relaterade till stöld eller otillbörligt nyttjande av ditt användarnamn eller lösenord, avslöjande av ditt användarnamn eller lösenord, eller ditt godkännande av att någon annan använder ditt användarnamn eller lösenord. Du går med på att omedelbart meddela oss om du blir medveten om eller tror att det sker, eller kan ha skett, otillbörlig användning (eller aktivitetsanvändande) av ditt användarnamn eller lösenord, eller annat behov av att avaktivera ditt användarnamn eller lösenord på grund av oro över säkerheten.

3. ÄNDRINGAR AV DETTA AVTAL

Vi förbehåller oss rätten att revidera villkoren i detta Avtal när som helst och då och då, av vilket skäl som helst enligt vårt eget gottfinnande genom att lägga upp ett uppdaterat Användaravtal utan att ge dig förvarning.  Vi ska lägga upp eller visa meddelanden om betydande ändringar på Tjänsternas hemsida och/eller på annat sätt på Tjänsterna och/eller via e-post till dig eller meddela dig vid inloggning om dessa ändringar; på vilket sätt är enligt vårt gottfinnande. När vi har lagt upp dem på Tjänsterna träder dessa ändringar i kraft omedelbart och om du använder Tjänsterna efter att de träder i kraft innebär det att du går med på att dessa ändringar är bindande. Du ska ofta och regelbundet granska villkoren i detta Avtal, däribland, men inte begränsat till, alla Ytterligare villkor och Integritetspolicyn så att du är medveten om de aktuella rättigheterna och skyldigheterna som gäller dig och villkoren i ditt avtal med oss.

4. ÄGANDE AV IMMATERIELL EGENDOM
Innehållet i Tjänsterna, inklusive all mjukvara, design, text, bilder, fotografier, illustrationer, ljud- och videomaterial, konstverk, grafiskt material, databaser, skyddad information, alla inslag i Tjänsterna som kan upphovsrättsskyddas eller skyddas juridiskt på annat sätt, däribland, utan begränsning, urvalet, ordningen och ’utseendet och känslan’ och hur föremål arrangeras och alla varumärken, tjänstmärken och handelsnamn (individuellt och/eller kollektivt ”Material”) tillhör Pluto och dess efterträdare och övertagare och deras respektive licenstagare (till exempel kan viss mjukvara i Tjänsterna innehålla mjukvara ägd av tredje part och Inlägg kan vara ägda av dig eller tredje part),  Annonsörer (som definieras nedan), leverantörer och driftskötare och har juridiskt skydd enligt tillämpliga lagar, regler och förordningar och internationella avtal i USA och andra länder. Såvida inte sammanhanget tydligt kräver annat eller vi uttryckligen meddelar det skriftligt,  så inkluderar termen ”Tjänster” även ”Material”. Tjänsterna får endast användas för din icke-kommersiella, icke-exklusiva, icke-tilldelningsbara, icke-överlåtbara och begränsade personliga användning och inte några andra syften. Du får inte ändra, radera eller dölja några upphovsrätts- eller andra meddelanden på något Material du har tillstånd att ladda ner, överföra, visa, skriva ut eller kopiera från Tjänsterna. Du får inte, och låter inte heller någon tredje part (oavsett om det är till din gagn eller inte) kopiera, ändra, skapa härledda verk ur, visa, framföra, publicera, distribuera, sprida, sända eller låta cirkulera till någon tredje part (däribland, utan begränsning, på eller via tredjeparts webbplats) eller på annat sätt använda något Material utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Pluto. All oauktoriserad eller förbjuden användning av något Material kan bli föremål för civilrättsligt skadestånd, åtal för brott eller båda enligt tillämpliga federala, delstatliga och lokala lagar. Vi kräver att våra användare respekterar vår upphovsrätt, varumärken och annan immaterialrätt. Vi kräver likaledes respekt för andras immateriella egendom. När vi blir underrättade agerar vi skyndsamt för att avlägsna innehåll i Tjänsterna som kränker andras upphovsrätt och kommer att förhindra åtkomst till Tjänsterna och dess tjänster för den som använder dem för att upprepade gånger kränka andras immaterialrätt.

Vi tar upphovsrättskyddet, , både vår egen och andras, på stort allvar. Därför använder vi oss av ett flertal åtgärder för att förhindra upphovsrättskränkningar via Tjänsterna och för att skyndsamt sätta stopp för alla kränkningar som kan inträffa.

5. ANNONSERING

Då och då kan du kommunicera med, få kommunikation från, bli omdirigerad till eller delta i eller använda Tjänsterna eller få varor och tjänster av eller från tredje part (kollektivt ”Annonsörer”) såsom våra annonsörer, sponsorer eller marknadsföringspartner som ett resultat av din användning av Tjänsterna. All sådan kommunikation, interaktion och deltagande är strikt och uteslutande mellan dig och sådana Annonsörer och vi ska inte vara ansvariga eller skyldiga dig på något sätt i samband med dessa aktiviteter eller transaktioner (däribland, utan begränsning, alla framställningar, garantier, överenskommelser, kontrakt eller andra villkor som kan finnas mellan dig och Annonsören eller alla varor och tjänster du kan köpa eller införskaffa från någon Annonsör).

6. BETEENDEREGLER 

Ditt användande av Tjänsterna står under alla tillämpliga lagar, regler och förordningar och i vissa fall internationella avtal. Du är ensam ansvarig för alla aktiviteter, handlingar och underlåtenhet som inträffar i, från, genom eller under ditt användarnamn eller lösenord. Du är också förbjuden att använda Tjänsterna (eller försöka använda Tjänsterna, eller tillåta, möjliggöra eller tolerera andra att använda Tjänsterna) på ett sätt som:

 • är eller sannolikt är ärekränkande, nedsättande, anstötligt, vulgärt eller obscent, pornografiskt, sexuellt explicit, sexuellt suggestivt, förolämpande av ras, kultur eller etnicitet, skadligt, trakasserande, skrämmande, hotfullt, hatiskt, förkastligt, diskriminerande eller smädligt eller som kan eller kan verka som att du utger dig för att vara någon annan;

 • diskuterar oss eller programtjänster på Tjänsterna på ett klart falskt eller vilseledande sätt, inte är relaterat till våra produkter eller tjänster, eller inkluderar individers personuppgifter eller företagshemligheter;

 • avskräcker eller sannolikt avskräcker någon person, företag eller bolag från att använda hela eller någon del eller funktion av Tjänsterna, eller från att annonsera, länka eller bli leverantör till oss i samband med Tjänsterna;

 • skickar eller resulterar i överföring av skräpmejl, kedjebrev, mångfaldigade eller oombedda meddelanden eller så kallade ”spam”- eller ”nätfiske”-meddelanden;

 • använder Tjänsterna för kommersiella eller affärsändamål, däribland, utan begränsning, annonsering, marknadsföring eller erbjuda varor eller tjänster, oavsett om det är för ekonomisk eller annan form av kompensation eller genom länkar till andra webbplatser eller webbsidor;

 • överför, distribuerar eller laddar upp program eller material som innehåller skadlig kod som virus, tidsbomber, cancelbots, internetmaskar , trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program eller annat material eller information;

 • förfalskar någon TCP/IP-pakethuvudinformation eller del av pakethuvudinformation i någon e-post, nyhetsgruppsinlägg eller annat inlägg av något skäl;

 • bryter mot några lagar, regler eller förordningar (däribland, utan begränsning, lagar gällande överföring av tekniska data eller mjukvara exporterad från USA), juridisk eller statlig order eller några avtal, eller bryter mot eller kränker någon upphovsrätt eller annan immaterialrätt, publicitetsrätt eller integritet eller någon annan form av rättighet för oss eller någon annan person, företag eller bolag;

 • får eller möjliggör oauktoriserad tillgång till Tjänsterna eller någon av deras funktioner, andra användares konton, namn, lösenord, personuppgifter eller andra datorer, webbplatser eller -sidor kopplade eller länkade till Tjänsterna;

 • modifierar, avbryter, försämrar, ändrar eller stör användandet, funktionerna, driften eller underhållet av Tjänsterna eller åtnjutandet av Tjänsterna av någon annan person, företag eller bolag;

 • samlar in, införskaffar, sammanställer, samlar ihop, överför, kopierar, raderar, reviderar, betraktar eller visar något material eller information, oavsett om en person kan identifieras eller inte, upplagd av eller gällande någon annan person, företag eller bolag i samband med deras användande av Tjänsterna, såvida inte du har erhållit uttryckligt tillstånd i förväg av sådan annan person, företag eller bolag att göra så;

 • förutom med vårt tillstånd i förväg, använder manuell eller automatisk mjukvara, enheter, skript, robotar eller andra medel eller processer för att få tillgång till, “skrapa” eller använda “spindel” på några webbsidor eller andra tjänster som ingår i Tjänsterna; eller

 • på annat sätt bryter mot eller inte är förenligt med detta Avtal, däribland, men inte begränsat till eventuella Ytterligare villkor och Integritetspolicyn.

 

7. SHOPPING

Om vi erbjuder särskild e-handel som gör det möjligt för dig att köpa varor och tjänster genom Tjänsterna (”E-handelstjänst” eller ”butik”), är ytterligare villkor (såsom de tillgängliga på och genom vår Butikssida) tillämpliga för ditt användande och åtkomst av E-handelstjänst, vilka är Ytterligare villkor som är införlivade häri som referens.

Butiken på särskilda Pluto-webbplatser, -applikationer eller andra interaktiva tjänster utnyttjar driftstjänster från tredjepartsleverantörer. Alla köp genom dessa tredjepartsleverantörer lyder under deras respektive användarvillkor. Vi och Pluto/VII-bolagen är inte ansvariga för och har inget ansvar överhuvudtaget för varor eller tjänster du införskaffar genom våra tredjepartsleverantörer eller andra webbplatser eller webbsidor.  Vi uppmanar dig att göra de undersökningar du finner nödvändiga eller lämpliga innan du fortskrider med någon transaktion online med någon av dessa tredje parter.  Pluto och Pluto/VII-bolagen utfärdar inga utfästelser eller garantier när det gäller säkerhet hos någon information (däribland, utan begränsning, kreditkort och andra personuppgifter) du kan ombes överlämna till sådan tredje part och du avstår oåterkalleligt från alla krav på oss när det gäller sådana webbplatser. Vi och Pluto/VII-bolagen är inte ansvariga för att assistera dig när det gäller att lösa problem du kan stöta på när det gäller varor och tjänster köpta genom en tredjepartsleverantör, även om varorna eller tjänsterna visades på en av Tjänsternas webbsidor. Vi och Pluto/VII-bolagen kan inte försäkra dig om att du kommer att vara nöjd med någon av produkterna eller tjänsterna som du köper från någon tredjepartsleverantör då dessa ägs och drivs av oberoende bolag. Kundtjänstfrågor relaterade till varor och tjänster ska riktas till relevant tredjepartsleverantör.

Vi och Pluto/VII-bolagen garanterar inte att produktbeskrivningar eller annat innehåll är korrekt, fullständigt, pålitligt, aktuellt eller utan fel. Beskrivningar och bilder av, och referenser till, produkter på Tjänsterna innebär inte att Pluto rekommenderar sådana produkter. Dessutom tillhandahålls kundrecensioner som visas i vår butik av tredjepartleverantörens användare och lyder under denna tredjepartsleverantörs communityriktlinjer. Vi, Pluto/VII-bolagen och våra tredjepartsleverantörer förbehåller oss rätten, med eller utan föregående meddelande, att ändra produktbeskrivningar, bilder och referenser; att begränsa den tillgängliga kvantiteten av vilken produkt som helst; att godta, eller införa villkor för att godta, alla kuponger, kupongkoder, marknadsföringskoder eller andra liknande kampanjer; att förbjuda vilken användare som helst att utföra vissa eller alla transaktioner och/eller vägra att tillhandahålla vilken produkt som helst för vilken användare som helst. Pris och tillgänglighet kan ändras utan förvarning.

8. MARKNADSFÖRING OCH ERBJUDANDEN VIA SMS

Tjänsterna genom Pluto kan ge dig möjligheten att registrera dig för särskilda Erbjudanden, tjänster, nyheter, program och information (kollektivt ”Sms-tjänster”) levererade via textmeddelanden på trådlösa Enheter såsom mobiltelefoner, och om vi gör så skaffar vi lämpligt medgivande för alla Sms-tjänster i enlighet med Sms-tjänstens natur och tillämpliga lagar, regler och förordningar.  Informationen som begärs eller skickas som en del av registreringsprocessen inkluderar ditt mobiltelefonnummer och kan inkludera annan information, såsom dina preferenser gällande varor och tjänster, val av musik eller artister eller annan liknande enkätinformation och/eller e-postadress.  Beroende på Sms-tjänsten och den insamlade information kan det också krävas att du bekräftar att du godkänner detta Avtal (däribland, men inte begränsat till, Integritetspolicyn och Ytterligare villkor).

Om du registrerar dig för Sms-tjänster bekräftar, förstår och godtar du att du kan bli debiterad av din mobilleverantör för förmågan att skicka och ta emot alla sådan meddelanden. Standard-sms-avgiften hos din mobilleverantör ska gälla för alla Sms-tjänster om inget annan anges. Under inga omständigheter ska Tjänsterna eller några programtjänster tillgängliga på Tjänsterna vara ansvariga för några mobilavgifter du, eller en person som har tillgång till din trådlösa enhet, telefonnummer eller e-postadress, har ådragit dig. Om du byter eller avaktiverar ditt mobiltelefonnummer går du med på att meddela oss när ditt mobiltelefonnummer inte längre är kopplat till dig och identifiera sådant mobiltelefonnummer för att se till att framtida sms riktade till dig inte skickas till en person som har tilldelats eller kommer att tilldelas det numret.

Du förstår, bekräftar och godtar att Tjänsterna kan, enligt eget gottfinnande och utan ansvar gentemot dig eller någon användare, avsluta sitt erbjudande av vilken specifik Sms-tjänst som helst eller alla Sms-tjänster när som helst utan föregående meddelande. Tjänsterna kan meddela avslutande eller ändringar på Tjänsterna.

9. TILLGÅNG UTAN BARRIÄRER

Pluto strävar efter att tillhandahålla så bra tillgång utan barriärer till Tjänsterna som möjligt i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser.

 

10. INLÄGG

Dina kommentarer, förslag och information är viktiga för oss. Delar av Tjänsterna kan förse dig och andra användare med en möjlighet att delta i forumtjänster, bloggar, webbcommunities, och andra hjälpmedel för meddelanden och kommunikation (”Communities”) och kan ge dig möjligheten, genom sådana Communities eller på andra sätt, att lägga upp, visa, skicka och/eller utbyta information, idéer, åsikter, meddelanden, innehåll, media, material eller annan information (kollektivt ”Inlägg”) Om Tjänsterna tillhandahåller ett Avtal för innehåll inskickat av användare kommer sådana villkor att reglera allt Användarinnehåll (som definieras däri) vilka också är Inlägg enligt detta Avtal och ett sådant Avtal för innehåll inskickat av användare är Ytterligare villkor enligt detta Avtal.

10.1 Ansvar för inlägg; vår rätt att granska, övervaka, redigera och/eller kontrollera och vidta andra åtgärder.

Du förstår, bekräftar och godtar att ansvaret för Inlägg ligger helt på den person varifrån sådana Inlägg ursprungligen kom från. Detta betyder att du är ensamt och helt ansvarig för konsekvenserna av alla Inlägg som du (däribland, men inte begränsat till, alla Inlägg gjorda under ditt namn, användarnamn och/eller e-postadress) laddar upp, lägger upp, e-postar, skickar eller på annat sätt gör tillgängligt via Tjänsterna.  Förutom för licenserna, auktoriseringarna, medgivandena och rättigheterna som har beviljats härunder (däribland, men inte begränsat till, som beskrivs i Avtal för innehåll inskickat av användare som kan läggas upp på Tjänsterna) så omfattande och brett som det verkar eller faktiskt är, förvärvar vi inget anspråk på eller äganderätt av eller till något Användarinnehåll du skickar och inget i detta Avtal överlåter någon äganderätt i ditt Användarinnehåll till oss.

Inlägg speglar inte Tjänsternas (eller någon ingående programtjänst) åsikter och Tjänsterna (och alla ingående programtjänster) bekräftar eller garanterar inte sanningshalten, korrektheten eller pålitligheten i något Inlägg eller rekommenderar eller stödjer några åsikter som uttrycks i något Inlägg. Varken Tjänsterna eller någon relaterad programtjänst inom Tjänsterna kontrollerar några Inlägg som skickas in, även om vi kan (enligt eget gottfinnande) använda automatiska och/eller manuella medel för att granska Inlägg för att förhindra icke auktoriserat innehåll från att synas eller visas på Tjänsterna. Tjänsterna reserverar rätten att granska, övervaka, redigera och/eller kontrollera alla Inlägg och radera, ta bort, flytta, ändra format på eller avvisa, utan att meddela dig i förväg, alla Inlägg som vi anser bryta, enligt eget gottfinnande, mot detta Avtal eller inte vara godtagbara för Tjänsterna eller någon av de där ingående programtjänsterna eller utan skäl överhuvudtaget; dock under förutsättning att varken Tjänsterna eller någon i Tjänsterna ingående programtjänst ska ha någon plikt eller ansvar för underlåtelse att göra så eller för att göra så på något särskilt sätt. Om vi ändrar dina Inlägg har du inget ansvar för sådana ändringar vi gör

Om vi fastställer, enligt eget gottfinnande och omdöme, att något Inlägg bryter eller kan bryta mot några villkor i detta Avtal förbehåller vi oss rätten, utöver våra rättigheter som beskrivs i detta Avtal, att när som helst och utan att begränsa några andra rättigheter kan vi enligt detta Avtal, enligt lag eller rätt, (i) vägra att tillåta dig att lägga upp Inlägg; (ii) ta bort och radera Inlägg; (iii) dra in din rätt att använda Tjänsterna; och/eller (iv) använda vilka tekniska, juridiska, driftsmässiga eller andra medel som helst som är tillgängliga för oss för att upprätthålla bestämmelserna i detta Avtal, däribland, utan begränsning, blockera specifika IP-adresser eller avaktivera din registrering på Tjänsterna.

Mängden lagringsutrymme på Tjänsterna per användare är begränsat. Vissa Inlägg kanske inte blir behandlade på grund av utrymmesbrist eller begränsningar av utgående meddelanden. Du förstår, bekräftar och godtar att vi inte är ansvariga för raderande av Inlägg eller att Inlägg inte lagras, tas emot eller levereras inom skälig tid eller några andra angelägenheter rörarande Inlägg. Inlägg lyder under alla villkor i detta Avtal, inklusive, men inte begränsat till, Beteenderegler.

10.2 Överlåtelse av rättigheter; Utfästelser, garantier och förbindelser.

Om ett Inlägg har sitt ursprung från dig eller ditt konto, går du härmed med på (och varje gång du skickar (eller försöker skicka) ett Inlägg bekräftar du ånyo ett sådant medgivande) att: (i)  du specifikt auktoriserar Tjänsterna att använda Inlägg i sin helhet eller delvis, i hela universum, i evighet i och på alla media, nu kända och härefter uppfunna och ensamma eller tillsammans med eller som en del av annan information, innehåll och/eller material av vilket slag som helst; (ii) du utfäster, garanterar och förbinder dig att (A) Inlägget är ett original av dig och/eller fullständigt godkänt för användning enligt vad som avses häri, (B) Inlägget inte bryter och inte kommer att bryta, på något sätt, mot några villkor i detta Avtal, (C) Inlägget inte innehåller ärekränkande, kränkande, obscen eller på annat sätt olaglig information, (D) Inlägget, och Tjänsternas utövande av rättigheterna du överlåter åt oss gällande Inlägg, inte inkräktar på, används utan tillstånd eller på annat sätt bryter mot upphovsrätt eller annan immaterial-, integritets- eller publiceringsrätt för någon part, eller på annat sätt bryter mot någon annan tillämplig lag, regel eller förordning, (E) Inlägget inte skall skada någon användares hälsa, (F) varken Tjänsterna eller Pluto/VII-bolagen ska krävas på betalning eller ådra sig skulder till någon fysisk eller juridisk person som ett resultat av vår tillåtna användning eller utnyttjande av Inlägget och (G) all informations som tillhandahålls av dig i samband med ditt Inlägg är fullständig och korrekt; och (iii) om ditt Inlägg innehåller namn, logotyp, märke, tjänst eller varumärke, röst, avbild eller bild på någon person, bolag eller företag, utfäster, garanterar och förbinder du dig dessutom till Tjänsterna och Pluto/VII-bolagen att (A) du har rätt att överlåta rätten att använda sådana Inlägg till Tjänsterna enligt beskrivning ovan, (B) Inlägget producerades i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar (C) för alla Inlägg som innehåller originalvideor, kommer du att uppfylla alla tillämpliga identitetsbekräftelser och krav på dokumentation och du kommer att säkra och upprätthålla de begärda personuppgifterna och identifieringsdokumentationen för alla individer som syns i någon sådan originalvideo, i enlighet med lagkrav och/eller som annars begärs eller krävs av oss i samband med vårt bolags efterlevnadsprinciper och -rutiner, vilket inkluderar (y) individens fullständiga namn, aktuell adress, födelsedatum och (z) en läslig fotokopia av en giltig myndighetsutfärdad legitimationshandling (t.ex. pass, körkort eller ID-kort med foto) för att bekräfta individens identitet. Genom inskickande av varje sådant Inlägg förbehåller sig Tjänsterna rätten att begära att du, och vid sådan begäran måste du leverera fullständiga versioner av sådana dokument för identitetsbekräftelse till oss, liksom en läslig fotokopia av ditt giltiga körkort, pass eller annan godtagbar myndighetsutfärdigad fotolegitimation för vår verifiering och dokumentation.

Vid begäran från Tjänsterna kommer du skyndsamt leverera all dokumentation, bestyrkanden och överlåtelser som är nödvändiga och rimligen krävs för att bekräfta och bestyrka din uppfyllelse av någon eller alla villkor i detta Avtal, däribland, utan begränsning, de föregående utfästelserna, garantierna och förbindelserna och, om tillämpligt, kommer du skyndsamt uppfylla alla specifika begäran eller instruktioner vi ger dig i samband med Inlägg du skickar som kan lyda under dessa krav.

Oaktat allt som motsäger det, förstår du och godtar också att Tjänsterna och Pluto/VII-bolagen inte ska vara förpliktigade eller ansvariga för någon kollektivavtals- eller restbetalning i samband med inskickande eller utnyttjandet av något Inlägg.

10.3 Anspråk gällande innehåll.

Om du tror att något innehåll på Tjänsterna (däribland, utan begränsning, Inlägg) bryter mot några villkor i detta Avtal (förutom meddelanden som täcks av Upphovsrättsefterlevnadspolicyn), var god skicka e-post till oss information@viacom.com (var god se vår Upphovsrättsefterlevnadspolicy för meddelanden som täcks av Upphovsrättsefterlevnadspolicyn). Vi kan inte garantera att vi kommer att svara på ditt meddelande och vi förbehåller oss rätten att vidta eller avstå från att vidta vissa eller alla åtgärder tillgängliga för oss när vi tar emot ett sådant meddelande.

11. TÄVLINGAR, UTLOTTNINGAR, AUKTIONER OCH LIKNANDE MARKNADSFÖRING

Då och då kan Tjänsterna och/eller dess Annonsörer, driftstjänstleverantörer och leverantörer ha marknadsföringserbjudanden på eller genom Tjänsterna, däribland, men inte begränsat till, auktioner, tävlingar och utlottningar (”Erbjudanden”). Varje Erbjudande kan ha Ytterligare villkor, såsom regler för röstning i samband med ett Erbjudande eller andra regler i samband med Erbjudandet vilket kommer att läggas upp eller på annat sätt göras tillgängligt för dig och, för varje Erbjudandes syften, är Ytterligare villkor och anses vara införlivade i och bilda en del av detta Avtal.

12. SÄRSKILDA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

12.1 RSS-flöden och poddradio.

Tjänsterna kan tillhandahålla RSS-flöden (“RSS-flöden”) som består av utvald text-, ljud-, video- och fotoinnehåll (“Innehåll”) från Tjänsterna som tillhandahålls över internet med hjälp av ett XML-flöde. Vissa RSS-flöden kan vara poddradio (“Poddradio”) som kan inkludera som en del av Innehållet en tillhörande ljud-, video- och/eller fotografisk fil där ljud- och/eller videofilen kan laddas ner och spelas upp från användarens Enhet eller (om tillåtet) överförd till en annan Enhet. Viss mjukvara och hårdvara krävs för att användare ska kunna ladda ner och se och/eller spela upp Innehåll genom RSS-flöden.

Innehåll är Material och lyder under villkoren i detta Avtal även om du kan ladda ner, kopiera och/eller överföra RSS-flödena och tillhörande Innehåll till en Enhet, eller genom en Enhet till en annan Enhet.

Genom din åtkomst till eller användning av RSS-flöden förstår, bekräftar och godtar du att Tjänsterna inte garanterar att dessa RSS-flöden fungerar på alla Enheter. Var god se avsnittet ”Friskrivningsklausuler och ansvarsbegränsning” nedan för ytterligare information.

12.2 Mobilapplikationer.

Om Tjänsten erbjuder produkter och tjänster genom applikationer tillgängliga på din trådlösa eller annan mobil Enhet (såsom en mobiltelefon) (”Mobilapplikationstjänster”), såsom applikationer du laddar ner eller sms-tjänster, regleras dessa Mobilapplikationstjänster av de Ytterligare villkor som presenteras i samband med den tillämpliga Mobilapplikationstjänsten. Dessa Mobilapplikationstjänster kan tillhandahållas utan kostnad för dig eller mot en avgift, vilket anges i de tillämpliga Ytterligare villkoren, däribland, men inte begränsat till villkoren som presenteras för dig i samband med att du laddar ner en sådan Mobilapplikationstjänst. Därutöver gäller din mobilleverantörs standardavgifter för sms och andra meddelanden, data och annat i samband med vissa Mobilapplikationstjänster. Du bör kontrollera med din leverantör för att ta reda på vilka planer din leverantör erbjuder och hur mycket planerna kostar. Därutöver kan användandet eller tillgängligheten av vissa Mobilapplikationstjänster vara förbjuden eller begränsad av din mobilleverantör och det är inte säkert att alla Mobilapplikationstjänster fungerar med alla mobilleverantörer eller Enheter. Därför bör du kontrollera med din mobilleverantör för att ta reda på om Mobilapplikationstjänsterna är tillgängliga för din trådlösa Enhet och vilka begränsningar, om några, är tillämpliga på ditt användande av sådana Mobilapplikationstjänster. Om du byter eller avaktiverar ditt mobiltelefonnummer går du med på att skyndsamt meddela oss när ditt mobiltelefonnummer inte längre är kopplat till dig och identifiera sådant mobiltelefonnummer för att se till att framtida sms riktade till dig inte skickas till en person som har tilldelats eller kommer att tilldelas det numret.

Under inga omständigheter kommer Tjänsterna eller något av Pluto/VII-bolagen vara ansvariga för några mobiltjänstavgifter som du, eller en person med tillgång till din mobilenhet, telefonnummer eller e-postadress, har ådragit dig genom att använda någon Mobilapplikationstjänst

 

12.3 Viralfunktioner.

Det kan finnas delar av Tjänsterna, innehåll, funktionalitet eller funktioner (t.ex. mediaspelare för digital streamning) (”Viralfunktioner”) som vi gör tillgängliga för användare för personlig användning. Medan vi kan förändra hur, till vem och i vilken utsträckning vi gör dessa Viralfunktioner tillgängliga när som helst utan meddelande i förväg, så länge som de är tillgängliga för dig, när du besöker Tjänsterna och utnyttjar några av dessa Viralfunktioner går du med på att inte ladda ner något innehåll som har gjorts tillgängligt som del av Viralfunktionerna och bekräftar att sådant innehåll endast finns tillgängligt genom streamning och därutöver att du är bunden av de tillämpliga bestämmelserna i detta Avtal och vår Integritetspolicy.

13. HYPERLÄNKAR TILL TREDJEPARTSWEBBPLATSER

Utseendet, tillgängligheten eller din användning av URL:er eller hyperlänkar som refereras till eller inkluderas var som helst på Tjänsterna eller någon annan form av länk eller omdirigering av din uppkoppling till, med eller genom Tjänsterna, innebär inte en rekommendation av, och innebär inte heller någon plikt, ansvar eller skyldighet å Tjänsternas, eller någon av Pluto/VII-bolagen, någon av deras efterträdare eller övertagare, och någon av deras respektive tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, representanter, licenstagare, Annonsörer, leverantörer och driftstjänstleverantörer, part.  Vi varken bekräftar, rekommenderar eller har något ansvar för några sådana tredjepartswebbplatser, deras affärsutövning (inklusive deras integritetspolicyer) eller varor och tjänster kopplade till eller införskaffade i samband med någon sådan webbplats, även om Tjänsternas eller en av våra relaterade bolags logotyp(er) eller sponsoridentifikation finns på tredjepartswebbplatsen som en del av varumärkessamarbete eller marknadsföringsarrangemang. Om någon tredjepartswebbplats införskaffar eller samlar in Personuppgifter eller annan information från dig ska vi inte under några omständigheter antas ha eller ha något ansvar eller skyldighet. Var god läs vår Integritetspolicy, vilken beskriver hur Tjänsterna samlar in och använder dina Personuppgifter och annan information och vissa av våra relationer.

14. AVAKTIVERING/AVSLUTANDE AV DIN REGISTRERING ELLER ANVÄNDNING

Om Tjänsterna erbjuder användarregistrering och du är registrerad för att använda Tjänsterna kan du avaktivera ditt konto hos Tjänsterna när som helst av vilket skäl som helst genom att logga in på ditt konto och sedan följa instruktionerna på Tjänsterna för att avaktivera ditt konto. Avaktiveringen anses också vara ett avslutande av Avtalet. Om du inte kan avaktivera ditt konto på Tjänsterna genom den här metoden eller i övrigt har frågor om hur du avaktiverar ditt konto, var god kontakta oss på information@viacom.com.

Vi kan avsluta ditt användande och din registrering hos Tjänsterna när som helst av vilket skäl som helst, med eller utan orsak, utan att meddela dig i förväg och utan något ansvar eller ytterligare skyldigheter av något slag till dig eller någon annan part.  Se vår Integritetspolicy för mer information om avaktivering eller avslutande av konton av föräldrar eller vårdnadshavare om du inte har nått myndighetsåldern där du bor.

15. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

TJÄNSTERNA OCH ALLT MATERIAL; VAROR OCH TJÄNSTER OCH INLÄGG HAR GJORTS TILLGÄNGLIGA ”i BEFINTLIGT SKICK” OCH ”OM TILLGÄNGLIGA” UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA (DÄRIBLAND, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE) ELLER NÅGON GARANTI ELLER FÖRSÄKRAN OM ATT TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIGA FÖR ANVÄNDNING ELLER ATT ALLA FUNKTIONER ELLER DRIFT KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIGA ATT PRESTERA ENLIGT BESKRIVNING

Pluto är ansvarig för avsiktlig och grov försummelse. Därutöver är Pluto ansvarig för försumligt brott mot skyldigheter vars uppfyllelse gör ett korrekt utförande av kontrakten möjligt från första början, vars brott försätter verkställandet av kontraktets syfte i fara och vars efterlevnad du som kontraktspart kan lita på. I det senare fallet är Pluto endast ansvarigt för förutsägbara, kontraktstypiska skador. Pluto är inte ansvarigt för lindrigt försumliga brott mot andra skyldigheter än de som nämns i föregående meningar.

De ovanstående ansvarsundantagen är inte tillämpliga i händelse av skador på liv, kropp och hälsa.

16. ANNONSER OCH SABOTAGEPROGRAM

Vi skapar Tjänsterna med stor omsorg och stolthet. Vi håller alltid utkik efter tekniska fel som påverkar hur Tjänsterna fungerar. När vi själva hittar dem, fixar vi dem. Tyvärr kan din Enhet orsaka vissa fel som påverkar hur du ser Tjänsterna — och det är bortom vår kontroll.

Om du erfar ovanliga beteenden, innehåll eller reklam i Tjänsterna kan det vara ett resultat av sabotageprogram på din dator. Sabotageprogram är en term som används för att på ett brett sätt klassificera en form av programvara som är installerad på ett datorsystem med avsikt att sabotera, vanligen utan att ägaren är medveten om det eller har gett sitt tillstånd. Sabotageprogram inkluderar datorvirus, keyloggers, skadligt aktivt innehåll, skurkprogram och uppringningsprogram bland annat. Medan vi kontinuerligt arbetar i nära samarbete med våra partners för att försäkra oss om att allt på Tjänsterna fungerar korrekt kan sabotageprogram på din Enhet störa din upplevelse på Tjänsterna och på andra webbplatser du besöker.  

Vi föreslår att du vidtar åtgärder (såsom att installera ett ansett antivirusprogram från en tredje part) som kan hjälpa dig rensa din Enhet och som kan övervaka eller förhindra framtida installationer av sabotageprogram.

Var god notera att vi inte kan ta ansvar för effekter av någon tredjepartsmjukvara, inklusive sabotageprogram, på din Enhet. Var god se till att läsa igenom Hjälp- eller Kundtjänstområdena på webbplatser för programnedladdning. Om du upptäcker något sabotageprogram på din Enhet föreslår vi också att du pratar med en kvalificerad tekniker för din Enhet. Om du, efter att ha vidtagit ovanstående åtgärder, fortfarande upplever problem får du gärna kontakta oss på information@viacom.com

17. INTEGRITET

Vi respekterar din integritet och användandet och skyddet av dina uppgifter. Var god se vår Integritetspolicy för viktig information och avslöjanden relaterade till insamlandet och användandet av dina uppgifter i samband med ditt användande av Tjänsterna.

18. FÖRLIKNING AV DISPYTER UTAN RÄTTSPROCESS, INFORMELL LÖSNING AV DISPYTER

 

Vi skulle vilja påpeka att, utöver den ordinära rättsprocessen, har du också möjlighet till förlikning av dispyter utan rättsprocess i enlighet med Direktiv (EU) 524/2013. Detaljerade information kan hittas i Direktiv (EU) 524/2013 och på internetadressens: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Vår e-postadress är: information@viacom.com.

 

19. TILLÄMPLIG LAG

Detta Avtal och ditt användande av Tjänsterna regleras av, tolkas och upprätthålls i enlighet med lagarna i Sverige (exklusive FN:s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor).  Om du är en konsument med hemvist i Europeiska unionen (”EU”) åtnjuter du också skydd i form av obligatoriska bestämmelser enligt lagen i det EU-land du är bosatt i. Du kan välja att lämna in en anmälan relaterat till dessa Användarvillkor som härrör från konsumentskyddslagar i Sverige likväl som i det EU-land du är bosatt i.

20. DIVERSE VILLKOR

Detta Avtal tillsammans med alla Ytterligare villkor, vår Integritetspolicy och alla andra förordningar, procedurer och policyer som vi hänvisar till, och vilka härmed är införlivade genom referens, innehåller hela överenskommelsen och avtalet mellan dig och Tjänsterna och ersätter alla tidigare eller oförenliga överenskommelser relaterade till Tjänsterna och ditt användande av Tjänsterna. Detta Avtal kan inte förändras eller avslutas muntligt och får inte modifieras förutom som beskrivs i detta Avtal. Om någon bestämmelse i detta Avtal anses vara olaglig, ogiltig eller inte kan upprätthållas påverkar det inte några andra bestämmelser och Avtalet anses ha ändrats så långt som nödvändigt för att göra det lagligt, giltigt och möjligt att upprätthålla. Alla bestämmelser som måste överleva för att tillåta oss att upprätthålla dess betydelse ska överleva avslutandet av detta Avtal. Avsnittstitlarna i detta Avtal är endast för att underlätta och har ingen juridisk effekt.

Detta Användaravtal modifierades senast på datum som anges ovan och träder i kraft omedelbart.

bottom of page